Stichting InStrepitus

InStrepitus is een stichting welke zich inzet om een tegengeluid te geven. Dit kan op verschillende onderwerpen. Eén van de initiatieven waar InStrepitus zich voor inzet is Komvandatgrasaf.

InStrepitus is latijns voor ‘tegengeluid’. Wij laten de andere kant zien van een verhaal.

Onze projecten

Crowdfunding voor Toon Francken (90)

Onschuldig tot schuld bewezen

Kom van dat Gras af

Zeg nee tegen rubbergranulaat.

Het ontstaan van InStrepitus

InStrepitus is bekend geworden met haar onderzoeken naar rubber afval op kunstgrasvelden en het verzet daartegen. Wat begon met een club van bezorgde voetbalouders, heeft al snel tot een veel bredere aanpak geleid. InStrepitus zet zich in voor een beter milieu en komt op voor de volksgezondheid.

Verscheidenheid dossiers
De stichting wordt gesteund door donateurs en geïnteresseerden en zet zich in op tal van dossiers betreffende bodemverontreiniging, zoals Thermisch Gereinigde Grond, staalslakken, bodemassen en vliegassen, granuliet en rubber afval.

Niet alleen maar ‘tegen’
Bovendien is de Stichting niet ‘alleen-maar-tegen’. InStrepitus schakelt deskundigen in en komt met verbeterplannen. Daartoe organiseert zij o.a. webinars, gaat zij op zoek naar kopgroepen van goedwillende overheden en politici, gaat met waterschappen, gemeenten en gebruikers in gesprek en deelt waar mogelijk informatie. Zij beschikt over een groot kenniscentrum, dat door vrijwilligers wordt bijgehouden en geregeld wordt uitgebreid middels Wob-verzoeken.

Als het nodig is, gebruikt de Stichting uiteindelijk ook juridische instrumenten, zoals handhavingsverzoeken, aangiftes en procedures tot het houden van deskundigenverhoren. Maar net zo goed werkt zij mee aan krantenartikelen, internet-blogs en televisie-programma’s.

Het doel van InStrepitus

De stichting heeft ten doel:

1. Het bevorderen en ontwikkelen van een veilige en gezonde leef- en werkomgeving in Nederland, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, ter zake van 2 sport- en spelvoorzieningen, school- en kinderopvanglocaties, de woonomgeving, agrarische gebieden, recreatie-en verblijfsgebieden alsmede natuur, groenvoorzieningen en watergebieden, in de breedste zin van het woord.

2. Het bevorderen van een schone ondergrond, bodem en lucht, schoon water en veilige winning van grondstoffen/delfstoffen/brandstoffen alsmede de beperking van licht-, trilling-, rook-, temperatuur- en geluidhinder en het tegengaan van gevaarlijke woon-, verkeers- en reissituaties.

3. Het ondersteunen van burgers, organisaties, bedrijven en politici die eenzelfde belang dienen of bijdrage kunnen leveren, het verstrekken van informatie, het (laten) doen van onderzoek, het bevorderen van discussies, bijeenkomsten, congressen, media-berichten, radio- en televisieprogramma’s en internetpagina’s, alsook het aanwenden van juridische middelen, zoals het initiëren van, bevorderen van of anderszins deelnemen aan handhavingsprocedures, strafzaken, civielrechtelijke procedures, Wob-procedures enzovoorts. Toepassing en naleving van het voorzorgsbeginsel, zorgplichten en regelgeving inzake de gezondheidsrisico’s en milieurisico’s en het beperken en/of teniet doen van schade spelen daarbij een belangrijke rol, maar ook bestuurlijke integriteit, bestuurlijke transparantie, beginselen van een gelijk speelveld en het tegengaan van criminele handelingen en samenwerkingsverbanden die leiden tot of een risico/bijdrage vormen/leveren aan de bedoelde verontreinigingen, vallen onder het statutaire doel van de Stichting.

4. Het richten, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, op vormen van verontreiniging, hinder en gezondheidsrisico’s verband houdend met kunstgrasvelden en de daarop en daarnaast aanwezige infill-korrels, alsmede op andere vormen van bodemverontreiniging, zoals het gebruik van bijvoorbeeld thermisch (onvoldoende) gereinigde grond. De Stichting heeft een ideëel doel en beoogt niet het maken van winst.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

1. Het oprichten van een platform waar kan worden gecommuniceerd over de gezondheidsrisico’s alsmede milieurisico’s van het gebruik van sportvelden die (deels) zijn ingestrooid met of bestaan uit rubbergranulaat of andere potentieel gevaarlijke stoffen;

2. het in kaart brengen en met elkaar verbinden van organisaties en individuen die zich bezig houden met deze gezondheidsrisico’s alsmede milieurisico’s, en deze te voorzien van informatie;

3. het voeren van overleg met lokale en landelijke overheden, sportverenigingen en -bonden, en andere betrokken instanties en individuen;

4. het laten uitvoeren en ondersteunen van (wetenschappelijk) onderzoek naar de gezondheidsrisico’s alsmede milieurisico’s van het gebruik van sportvelden die (deels) zijn ingestrooid met of bestaan uit rubbergranulaat of andere potentieel gevaarlijke stoffen;

5. het geven van presentaties voor en informeren van ouders, verenigingen, ondernemingen, andere mogelijk betrokken partijen en diverse overheden;

6. een beroep op het verlenen of bewerkstelligen van toegang tot informatie aanwezig bij de overheid. Naast de “passieve” toegang, dat is informatie verstrekken wanneer een burger of milieuvereniging erom vraagt, dient de overheid ook aan “actieve” informatieverstrekking te doen via onder meer het publiceren van rapporten over de toestand van het milieu en gezondheid, publiek 3 toegankelijke databanken of soortgelijke registers, etcetera.;

7. een beroep op het ondersteunen in het verlenen van inspraak dan wel zelf inspraak hebben in de besluitvorming omtrent milieu- en gezondheidsaangelegenheden. Dit slaat zowel op specifieke activiteiten (een lijst hiervan is opgenomen als bijlage bij het verdrag van Aarhus) als op plannen, programma’s, beleid en regelgeving met betrekking tot milieu en gezondheid. Erop toezien dat bij de beslissing dient rekening gehouden wordt met de inspraakresultaten en de beslissing openbaar gemaakt wordt;

8. een beroep op het assisteren in en/of verlenen van toegang tot de rechter in milieu- en gezondheidsaangelegenheden, bijvoorbeeld om toegang tot milieuinformatie te verkrijgen. Zoals dit is vastgelegd in het verdrag van Aarhus of de eventuele opvolger van dit verdrag;

9. het voeren van juridische procedures;

10. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Werkzaamheden stichting InStrepitus

De stichting verricht de volgende feitelijke werkzaamheden:

 • Het geven van presentaties door het hele land over de gezondheidsrisico’s alsmede milieurisico’s die kleven aan de toepassing van rubbergranulaat of andere potentieel gevaarlijke stoffen op vloerconstructies, zoals kunstgrasvelden. De stichting heeft een presentatie gegeven in o.a. de volgende gemeenten: Tytsjerksteradiel, Uithoorn, Leidschendam-Voorburg en Kampen (zie voorbeeld: https://www.ad.nl/kampen/actiegroep-pleit-geen-omstreden-rubber-op-nieuw-kunstgrasveld-in-ijsselmuiden~a04f8e5e/)
 • Het acquireren van burgers die bezorgd zijn over de gezondheidsrisico’s alsmede milieurisico’s die kleven aan de toepassing van rubbergranulaat of andere potentieel gevaarlijke stoffen op vloerconstructies, zoals kunstgrasvelden. Het vervolgens organiseren van deze bezorgde burgers in WhatsApp-groepen en het onderhouden van deze WhatsApp-groepen. Via de WhatsApp-groepen worden de bezorgde burgers geïnformeerd over de betreffende problematiek en de stappen zij kunnen ondernemen om o.a. het onderwerp rubbergranulaat op de lokale politieke agenda te krijgen.
 • Het informeren van raadsleden over de gezondheidsrisico’s alsmede milieurisico’s die kleven aan de toepassing van rubbergranulaat of andere potentieel gevaarlijke stoffen op vloerconstructies, zoals kunstgrasvelden, en hen vervolgens adviseren bij het opstellen van raadsvragen. De stichting heeft o.a. in de volgende gemeenten raadsleden geïnformeerd en geadviseerd: Leeuwarden, Kampen, Leidschendam-Voorburg, Tilburg, Uithoorn en Helmond.
 • Het laten uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek naar de gezondheidsrisico’s alsmede milieurisico’s van het gebruik van (sport)velden die (deels) zijn ingestrooid met of het bestaan uit rubbergranulaat of andere potentieel gevaarlijke stoffen. Het tevens inzetten van bodemonderzoekers bij de interpretatie van resultaten van onderzoeken.
 • Deelnemen aan de expertgroep rubbergranulaat. Andere deelnemers van de expertgroep zijn: VU Amsterdam, Plastic Soup Foundation, Toxicowatch, Merijn Tinga, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Recycling Netwerk.
 • Het indienen van Wob-verzoeken inzake de toepassing van rubbergranulaat of andere potentieel gevaarlijke stoffen op vloerconstructies, zoals kunstgrasvelden.   
 • Het actief lobbyen op lokaal, provinciaal, nationaal en Europees niveau met als doel de gezondheidsrisico’s alsmede milieurisico’s die kleven aan de toepassing van rubbergranulaat of andere potentieel gevaarlijke stoffen op vloerconstructies, zoals kunstgrasvelden, onder de aandacht te brengen. De stichting heeft bijvoorbeeld met Europarlementariërs Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren), Gerben-Jan Gerbrandy (D66) en Bart Staes (Vlaams Groen) om de tafel gezeten om de kwestie te bespreken.
 • Het informeren en ondersteunen van journalisten die schrijven over de gezondheidsrisico’s alsmede milieurisico’s die kleven aan de toepassing van rubbergranulaat of andere potentieel gevaarlijke stoffen op vloerconstructies, zoals kunstgrasvelden.
 • Het onderhouden van contacten met organisaties (in het buitenland) die dezelfde belangen nastreven als de stichting.
 • Het onderhouden van een archief met daarin wetenschappelijke publicaties, persberichten, nieuwsberichten en artikelen over de toepassing van rubbergranulaat of andere potentieel gevaarlijke stoffen op vloerconstructies, zoals kunstgrasvelden.
 • Het onderhouden van een website.
 • Het opzetten van een online kenniscentrum waar bezorgde burgers zich kunnen laten informeren over o.a. de gezondheidsrisico’s alsmede milieurisico’s die kleven aan de toepassing van rubbergranulaat of andere potentieel gevaarlijke stoffen op vloerconstructies, zoals kunstgrasvelden.
 • Het voeren van juridische procedures die betrekking hebben op de belangen die de stichting nastreeft.
 • Het opzetten van webinars voor informeren gemeenten.
 • Het maken en verspreiden van een nieuwsbrief betreffende ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en milieu, in verlengde van het doel van de stichting.